print

Scatti dalle prove

Die Frau ohne Schatten

Die Frau ohne Schatten

Fotografie di  Marco Brescia & Rudy Amisano

Die Frau ohne Schatten: Talia Or (Die Stimme des Falken), Emily Magee (Die Kaiserin)

CERCALA MIA SCALA
  English
Teatro alla Scala